Dit artikel beschijft hoe het project organisatorisch en financieel in elkaar steekt.

Het doel is het vergroten van de biodiversiteit en landschappelijke waarde van de bermen middels ecologisch bermbeheer. Het project is gestart in het voorjaar van 2017.

In het kader van het project heeft 'Bloeiend Benneveld' het beheer van de bermen van een aantal wegen rond Benneveld overgenomen van de Gemeente Coevorden. Het gaat alleen om wegen buiten de bebouwde kom. De totale bermlengte is ongeveer 30 km. Het beheer wordt in nauw overleg met de gemeente uitgevoerd.

Organisatie

'Bloeiend Benneveld' is een werkgroep van de Stichting Bloeiend Landschap. De werkgroep bestaat uit 3 leden: Norbert Kusters, Gijsbert Six en Frank Rozendaal. Daarnaast zijn vrijwilligers uit het dorp actief.
Er is een projectgroep bestaande uit 2 leden van de werkgroep 'Bloeiend Benneveld', Norbert Kusters en Gijsbert Six en 2 medewerkers van de Gemeente Coevorden: de teamleider openbare ruimte, Klaas Mulder, en de gebiedscoördinator, John de Vegt.

Uitvoering werkzaamheden

De werkgroep heeft een werkplan gemaakt. Een plaatselijke loonwerker zorgt voor het maaien en het afvoeren van het maaisel. Hij krijgt hiervoor een marktconforme vergoeding van € 50 tot € 60 per uur (afhankelijk van de ingezette trekker). Het maaisel gaat naar een boer in het dorp die het gebruikt om de structuur van zijn land te verbeteren. Hij krijgt hiervoor een vergoeding van € 6,50 per ton maaisel. De leden van de werkgroep, bijgestaan door vrijwilligers uit het dorp, voeren de overige werkzaamheden uit: flora inventarisaties, inzaaien, plaatselijk verwijderen van onkruiden en het maaien en verzamelen van het gras op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Financiering

Bloeiend Benneveld krijgt een vergoeding van € 3.000,- per jaar, wat neerkomt op een ongeveer € 100,- per strekkende kilometer berm. Dit zogenaamde nul-budget is gebaseerd op de kosten die de gemeente zelf zou maken voor het conventionele beheer bestaande uit gemiddeld tweemaal per jaar klepelen.

Op de korte termijn is ecologisch beheer duurder dan conventioneel beheer omdat er meer bewerkingsgangen nodig zijn. Aan de andere kant is het uitbesteden van de werkzaamheden aan een loonwerker goedkoper. Dit project zal uitwijzen in hoeverre het nul-budget toereikend is.

Naast het nul-budget ontvangt de werkgroep een subsidie van € 20.000,- vanuit het Stimuleringsfonds deel 2  van de Gemeente Coevorden. Dit bedrag wordt besteed aan:

  • de meerkosten van het ecologisch bermbeheer
  • het afplaggen en met een bloemrijk grasmengsel inzaaien van 600 meter berm langs de Bennevelderstraat
  • aanschaf van het benodigde materieel: cyclomaaier, raapwagen en acrobaat (hark)
  • voorlichting en PR
  • organisatie van een symposium in 2018

Bermen

De door ons beheerde bermen zijn op onderstaande kaart rood gemarkeerd.

beheerde bermen web groot